Download

Chương trình chuyển định dạng video cho iphone, Ipod

Chương trình convert được hầu như tất cả các định dạng video, đặc biệt là file mp4 sử dụng cho iphone và ipod…..

Quick test pro guide

Một số sách hướng dẫn sữ dụng Quick test pro.

Advertisements